First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu đánh giá thực trạng nhiễm mặn và một số biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất lúa trồng ven đê đông của tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Quy Nhơn
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Võ Minh Thứ
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu:
Kết quả thực hiện:
Thời gian bắt đầu: 01/06/2016
Thời gian kết thúc: 30/06/2019
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan