First slide
Tên đề tài: Đánh giá trình độ công nghệ, tốc độ đổi mới công nghệ và đề xuất các giải pháp thúc đẩy đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Trung tâm Thông tin - Ứng dụng KH&CN Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS. Đinh Xuân Nhật
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu:
Kết quả thực hiện:
Thời gian bắt đầu: 01/12/2017
Thời gian kết thúc: 31/07/2019
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài:
 
Đề tài liên quan