First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ Khoa học kỹ thuật để thực hiện chương trình "5 giảm 3 tăng" trong sản xuất lúa tại Bình Định
Tổ chức chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Thị Tố Trân
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: Xác định một số biện pháp kỹ thuật phù hợp ứng dụng vào sản xuất lúa thương phẩm nhằm giảm chi phí đầu tư, tăng hiệu quả sản xuất và góp phần bảo vệ môi trường ...
Kết quả thực hiện: Tăng năng suất, chất lượng, hạn chế sâu bệnh hại đối với các giống lúa thuần và lúa lại Nhị ưu 838.
Thời gian bắt đầu: 01/05/2006
Thời gian kết thúc: 01/12/2008
Kinh phí thực hiện: 150.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan