First slide
Tên đề tài: Xây dựng hệ thống công cụ hỗ trợ đào tạo trực tuyến các môn Toán, Lý, Hóa cho khối trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Đình Hùng
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu:
- Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý đê điều trên địa bàn tỉnh Bình Định.
- Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu hệ thống đê điều tỉnh Bình Định.
- Xây dựng công cụ phần mềm phục vụ quản lý hệ thống đê điều tỉnh Bình Định.
Kết quả thực hiện:
1. Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý đê điều trên địa bàn tỉnh Bình Định.
2. Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu GIS hệ thống đê điều tỉnh Bình Định.
3. Xây dựng công cụ phần mềm phục vụ quản lý hệ thống đê điều tỉnh Bình Định.
Thời gian bắt đầu: 01/11/2016
Thời gian kết thúc: 30/05/2018
Kinh phí thực hiện: 540.749.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan