First slide
Tên đề tài: Xây dựng cơ sở dữ liệu và công cụ phục vụ quản lý hệ thống đê điều tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Chi cục Thủy lợi Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Ngô Anh Tú
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu:
- Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý đê điều trên địa bàn tỉnh Bình Định.
- Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu hệ thống đê điều tỉnh Bình Định.
- Xây dựng công cụ phần mềm phục vụ quản lý hệ thống đê điều tỉnh Bình Định.
Kết quả thực hiện:
- Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý đê điều trên địa bàn tỉnh Bình Định.
- Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu GIS hệ thống đê điều tỉnh Bình Định.
- Xây dựng công cụ phần mềm phục vụ quản lý hệ thống đê điều tỉnh Bình Định.
 
Thời gian bắt đầu: 01/12/2016
Thời gian kết thúc: 31/12/2018
Kinh phí thực hiện: 416.316.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan