First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu thực nghiệm sinh sản nhân tạo, ương và nuôi cá dìa thương phẩm (Siganus guttatus, Bloch 1787) tại Bình Định
Tổ chức chủ trì: Trung tâm Giống thủy sản Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS. Phan Thanh Việt
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu:
- Xây dựng quy trình sinh sản nhân tạo giống cá dìa (Siganus guttatus) 60 ngày tuổi đạt tỷ lệ sống 2,5%.
- Xây dựng quy trình ương cá dìa (Siganus guttatus) từ giai đoạn cá hương 61 ngày tuổi đến giai đoạn cá giống 120 ngày tuổi đạt tỷ lệ sống 50%.
- Xây dựng quy trình nuôi cá dìa (Siganus guttatus) thương phẩm theo hình thức nuôi đơn trong ao đất, nuôi ghép với tôm trong ao đất đạt tỷ lệ sống 85% và khối lượng đạt 150 g/con.
Kết quả thực hiện:
1. Nghiên cứu sinh sản nhân tạo cá Dìa phù hợp với điều kiện tự nhiên tại Bình Định 
2.  Nghiên cứu ương cá Dìa giai đoạn từ cá bột 1 ngày tuổi đến cá hương (60 ngày tuổi) trong bể xi măng.
3. Nghiên cứu nuôi thương phẩm cá Dìa giai đoạn từ cá giống 120 ngày tuổi.
- Tổ chức 01 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật
- Tham quan và học tập sinh sản, ương, nuôi cá Dìa tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian bắt đầu: 01/12/2016
Thời gian kết thúc: 31/12/2018
Kinh phí thực hiện: 623.626.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan