First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu tuyển chọn các giống đậu ăn hạt (đậu xanh, đậu đen) phù hợp sản xuất trên chân cao, khó khăn nguồn nước tưới tại Bình Định
Tổ chức chủ trì: Viện KHKTNN Duyên hải Nam Trung bộ
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Mạc Khánh Trang
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu:
Kết quả thực hiện:
Thời gian bắt đầu: 01/12/2014
Thời gian kết thúc: 31/08/2017
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan