First slide
Tên đề tài: Đánh giá thực trạng, đề xuất một số mô hình sinh kế bền vững và giải pháp thực hiện cho vùng đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định.
Tổ chức chủ trì: Đại học Quy Nhơn
Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS-TS. Nguyễn Đình Hiền
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học xã hội
Mục tiêu:
- Đánh giá thực trạng các mô hình sinh kế hiện nay ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định;
- Đề xuất một số mô hình sinh kế bền vững vùng đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định ;
- Đề xuất những giải pháp cơ bản thực hiện một số mô hình sinh kế bền vững vùng đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định.
Kết quả thực hiện:
1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về xây dựng mô hình sinh kế bền vững ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số.
2. Điều tra, đánh giá thực trạng mô hình sinh kế hiện nay của vùng đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định.
3. Đề xuất một số mô hình sinh kế bền vững vùng đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định và giải pháp thực hiện. 
Thời gian bắt đầu: 01/12/2015
Thời gian kết thúc: 30/06/2017
Kinh phí thực hiện: 299 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan