First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị phân tích một số chỉ tiêu an toàn thực phẩm bằng phương pháp điện di mao quản
Tổ chức chủ trì: Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Cao Văn Hoàng; TS. Lê Công Nhường
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu:
Chế tạo hệ thống thiết bị phân tích tại hiện trường trên cơ sở nguyên lý của phương pháp điện di mao quản sử dụng detector độ dẫn không tiếp xúc nhằm ứng dụng trong phân tích một số chỉ tiêu an toàn thực phẩm (chất tạo nạc, chất tạo ngọt, polyphosphate) ở Bình Định. Xây dựng quy trình phân tích một số chất tạo nạc; Xây dựng quy trình phân tích một số chất tạo ngọt; Xây dựng quy trình phân tích một số poliphotphat
Kết quả thực hiện:
- Nội dung 1: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị phân tích tại hiện trường một số chỉ tiêu liên quan đến an toàn thực phẩm bao gồm chất tạo nạc, chất tạo ngọt, polyphosphate, trên cơ sở nguyên lý của phương pháp điện di mao quản sử dụng detector độ dẫn không tiếp xúc (CE-C4D)
- Nội dung 2: Xây dựng được quy trình phân tích định lượng nhóm chất tạo nạc (Salbutamol, Metoprolol, Ractopamine)
- Nội dung 3: Xây dựng quy trình phân tích định lượng nhóm chất tạo ngọt (Acesulfam kali, Saccharin)
- Nội dung 4: Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích định lượng nhóm chất polyphotphat (tripoly photphat và polyphosphate)
- Nội dung 5: Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích định lượng một số ion SO42-, NO3-, Cl-, NH4+, Na+, K+, Mg2+, Ca2+
- Nội dung 6: Nghiên cứu áp dụng thử nghiệm thiết bị CE-C4D và quy trình phân tích tại một chợ hoặc siêu thị nhằm đánh giá hiệu quả đạt được của hệ thiết bị theo các tiêu chuẩn chất lượng liên quan đến an toàn thực phẩm và so sánh kết quả phân tích với các phương pháp khác theo sự kiểm tra của cơ quan chức năng.
Thời gian bắt đầu: 01/02/2017
Thời gian kết thúc: 28/02/2019
Kinh phí thực hiện: 897 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan