First slide
Tên đề tài: Hoàn thiện công nghệ sản xuất túi bầu cây và tấm phủ hữu cơ có khả năng tự phân hũy phục vụ phát triển cây trồng bền vững
Tổ chức chủ trì: Trung tâm KHCN phát triển đô thị và Nông thôn
Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Nguyễn Đình Mạnh
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học tự nhiên
Mục tiêu: Sản xuất sản phẩm bầu cây, tấm phủ hữu cơ thân thiện với môi trường, thay thế túi polyme, góp phần trừ cỏ, cải tạo đất...
Kết quả thực hiện: -Đã sản xuất thử nghiệm 1950 túi bầu cây, 1400 tấm phủ phụ vụ cho 3 đợt khảo nghiệm tại Trung tâm Giống cây trồng Bình Định...
Thời gian bắt đầu: 01/03/2006
Thời gian kết thúc: 01/12/2007
Kinh phí thực hiện: 336.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan