First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu thiết kế và xây dựng hệ thống điều khiển tàu cá ra, vào cảng và giám sát sản lượng khai thác thủy sản thông qua các cảng cá tai 03 tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa
Tổ chức chủ trì:
Chủ nhiệm nhiệm vụ: Không có
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu:
Kết quả thực hiện:
Thời gian bắt đầu: 01/01/1970
Thời gian kết thúc: 01/01/1970
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài:
 
Đề tài liên quan