First slide
Tên đề tài: Đánh giá chỉ số hội nhập kinh tế quốc tế (PEII) của tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Trương Quang Phong
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học xã hội
Mục tiêu:

Đánh giá chỉ số hội nhập kinh tế quốc tế (PEII) của tỉnh Bình Định

Kết quả thực hiện:
Thời gian bắt đầu: 01/04/2018
Thời gian kết thúc: 01/11/2018
Kinh phí thực hiện: 28 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan