First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu thực nghiệm sinh sản nhân tạo, ương và nuôi thương phẩm cá rô đầu vuông (Anabas testudineus, Bloch 1792) tại Bình Định
Tổ chức chủ trì: Trung tâm Giống nông nghiệp
Chủ nhiệm nhiệm vụ: Lê Trung Vinh
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu:

Xây dựng quy trình sinh sản nhân tạo cá rô đầu vuông (Anabas testudineus) phù hợp với điều kiện tự nhiên tại Bình Định; Xây dựng quy trình ương cá rô đầu vuông (Anabas testudineus) từ giai đoạn cá bột đến cá giống 60 ngày tuổi tại Bình Định, tỷ lệ sống đạt 10%, khối lượng trung bình đạt 4 gam/con; Xây dựng quy trình nuôi cá rô đầu vuông (Anabas testudineus) thương phẩm trong ao đất phù hợp với điều kiện tự nhiên tại Bình Định, đạt tỷ lệ sống 85% và khối lượng trung bình đạt 150 gam/con.

Kết quả thực hiện:

NGHIÊN CỨU SINH SẢN NHÂN TẠO CÁ RÔ ĐẦU VUÔNG (Anabas testudineus,) PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN TẠI BÌNH ĐỊNH

NGHIÊN CỨU ƯƠNG CÁ RÔ ĐẦU VUÔNG (Anabas testudineus) GIAI ĐOẠN CÁ BỘT 1 NGÀY TUỔI LÊN CÁ GIỐNG 60 NGÀY TUỔI 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU NUÔI THƯƠNG PHẨM

Thời gian bắt đầu: 01/09/2017
Thời gian kết thúc: 01/03/2019
Kinh phí thực hiện: 539 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan