First slide
Tên đề tài: Xây dựng hệ thống phần mềm phục vụ quản lý chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Văn phòng Điều phối Xây dựng NTM
Chủ nhiệm nhiệm vụ: Phan Thanh Giản
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu:

Nghiên cứu xây dựng hệ thống phần mềm phục vụ công tác quản lý Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Định

Kết quả thực hiện:

Tổng hợp về thực trạng xây dựng nông thôn mới và mức độ ứng dụng CNTT trong Chƣơng trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Định

Kết quả xây dựng hệ thống phần mềm phục vụ quản lý Chƣơng trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Định

Thời gian bắt đầu: 01/10/2017
Thời gian kết thúc: 01/10/2019
Kinh phí thực hiện: 372 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan