First slide
Tên đề tài: Thu thập, so sánh, chọn lọc giống lúa trung và dài ngày năng suất cao, chất lượng gạo phụ vụ chương trình chuyển đổi từ 3 vụ sang 2 vụ lúa/năm ở Bình Định.
Tổ chức chủ trì: Trung tâm Giống cây trồng Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS Cù Văn Bê
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: -Xác định một số giống lúa trung và dài ngày, năng suất cao, phẩm chất khá, ít sâu bệnh...thích hơp với vùng sinh thái cánh tác 2 vụ lúa/năm của tỉnh
Kết quả thực hiện: -Sản xuất 2 vụ lúa/năm cho hiệu quả kinh tế cao hơn sản xuất 3 vụ lúa/năm...tuy nhiên người dân chưa nắm vững quy trình kỹ thuật sản xuất các giống lúa trung và dài ngày. Mật độ gieo quá dày, không có thói quan sử dụng phân Lân để bót lót, ít sử dụng Kali trong các đợt bón đầu....
Thời gian bắt đầu: 01/04/2006
Thời gian kết thúc: 01/07/2008
Kinh phí thực hiện: 206.820.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan