First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý thông tin trẻ em trong gia đình và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
Tổ chức chủ trì: Trung tâm phát triển phần mềm - Sở KH&CN Đồng Nai
Chủ nhiệm nhiệm vụ: CN. Nguyễn Thị Kiều Oanh; ThS. Nguyễn Hồng Phúc
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu:
Kết quả thực hiện: Nhằm khắc phục những hạn chế, thiếu sót qua giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh như: Số liệu trẻ em chưa thống nhất, còn nhiều sai lệch, nhiều địa phƣơng chưa thống kê đầy đủ được số liệu trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như trẻ em bị tai nạn thương tật, xâm hại tình dục, trẻ em lang thang, trẻ em lao động nặng nhọc… Nghiên cứu, khảo sát, thu thập thông tin về tình trạng trẻ em trên địa bàn tỉnh nhằm tạo kho dữ liệu phục vụ công tác quản lý và đề ra các chính sách trong việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Hỗ trợ cán bộ thuộc lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc trẻ em của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các bộ phận chuyên môn của đơn vị cấp huyện, cấp xã thực hiện công tác chuyên môn, đồng thời cung cấp thông tin để phục vụ điều hành có hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em của lãnh đạo các cấp.Tạo kho cơ sở dữ liệu lưu trữ các dữ liệu về thông tin chi tiết về trẻ em trên toàn tỉnh để dễ dàng tìm kiếm thông tin về một trẻ em cụ thể nào đó, giúp quá trình báo cáo, thống kê về tình trạng các trẻ em trong tỉnh chính xác. Xây dựng công cụ giúp các cán bộ phụ trách nắm được thực trạng của trẻ em trong tỉnh để phục vụ công tác tham mưu, tạo điều kiện cho việc quản lý trẻ em được dễ dàng, đồng thời đề xuất các giải pháp hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ổn định cuộc sống, phát triển hoàn thiện về thể chất, tinh thần. Dự đoán thực trạng của các vấn đề về trẻ em trên địa bàn tỉnh như: đánh giá mức độ tổn thương tâm lý, nguy cơ có trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt để xây dựng kế hoạch can thiệp, trợ giúp giảm thiểu tối đa trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.
Thời gian bắt đầu: 01/07/2015
Thời gian kết thúc: 01/05/2018
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan