First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất các quy định về quản lý an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển đối với hóa chất nguy hiểm
Tổ chức chủ trì: Cục Hóa chất
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Xuân Sinh
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu:
Kết quả thực hiện: Rà soát, tổng hợp thành hệ thống các tài liệu và kinh nghiệm của một số nước trên thế giới để xây dựng tổng quan hoạt động quản lý nhà nước đối với an toàn trong trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển đối với hóa chất nguy hiểm. Đánh giá thực trạng sản xuất, kinh doanh, sử dụng, công tác quản lý trong sản xuất, sử dụng, bảo quản đối với hóa chất nguy hiểm. Đề xuất các giải pháp quản lý trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển đối với hóa chất nguy hiểm và xây dựng dự thảo quy chuẩn Việt Nam về hóa chất nguy hiểm.
Thời gian bắt đầu: 01/06/2017
Thời gian kết thúc: 01/06/2019
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài: Bộ
 
Đề tài liên quan