First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu phương pháp kéo dài thời gian bảo quản trái dừa tươi xuất khẩu
Tổ chức chủ trì: Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bến Tre
Chủ nhiệm nhiệm vụ: Th.s Trịnh Nguyễn Trúc Linh
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu:
Kết quả thực hiện: Thí nghiệm tẩy trắng vỏ trái cho thấy, xử lý tẩy trắng vỏ trái bằng SMS 4% trong 5 phút cho hiệu quả khác biệt thống kê hơn so với đối chứng và các nghiệm thức xử lý SMS ở nồng độ 2%, và 3% . So với xử lý bằng ultra, việc xử lý bằng SMS 4% có thể giữ trái ít biến màu hơn theo thời gian. Dư lượng SO2 trong sản phẩm không phát hiện, đảm bảo an toàn cho người sử dụng qua các ngày bảo quản. Thử nghiệm nhúng trái trong dung dịch chitosan 0,5% rồi bao trái trong màng PVC cho thấy có thể giữ trái trong thời gian dài mà chất lượng nước dừa cũng như cảm quan không khác biệt thống kê so với xử lý trái trong các nồng độ chitosan 1,5 và 2,5%.
Thời gian bắt đầu: 01/10/2016
Thời gian kết thúc: 01/10/2017
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan