First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất giống cây ngập mặn Bần trắng và Mắm trắng tại vườn ươm giống thuộc khu vực sinh thái Cồn Chim-đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Ban Quản lý Khu ST Cồn chim-đầm Thị Nại
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS Vũ Đình Điệp
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu:

- Hoàn thiện quy trình kỹ thuật ươm cây giống Bần trắng từ hạt và cây Mắm trắng từ trái đạt tiêu chuẩn xuất vườn phù hợp với điều kiện tỉnh Bình Định

Kết quả thực hiện:

- Chế độ đảo bầu cây giống 2 tháng/lần cho kết quả tỷ lệ sống cao nhất. Sau 18 tháng ươm giống tỷ sống 86.7%.

Thời gian bắt đầu: 01/12/2015
Thời gian kết thúc: 01/03/2018
Kinh phí thực hiện: 428 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan