First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu thực trạng tư vong trẻ em dưới 1 tuổi tại các huyện miền núi tỉnh Bình Định; Đề xuất và đánh giá kết quả can thiệp nhằm giảm tử vong tại huyện An Lão, tỉnh Bình Định.
Tổ chức chủ trì: Sở Y tế Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: BSCK2. Lê Quang Hùng
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu: - Xác định tỷ suất và nguyên nhân tư vong trẻ em dưới 1 tuổi tại các huyện An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh tỉnh Bình Định các năm 2013-2016 - Đề xuất và đánh giá kết quả can thiệp nhằm giảm tử vong tại huyện An Lão, tỉnh Bình Định.
Kết quả thực hiện: - Tỷ suất tư vong trẻ em dưới 1 tuổi tại huyện An Lão năm 2015-2016 đã giảm rõ rệt so với năm 2013-2014 từ 21.8/1000 xuống 17.7/1000 sau can thiệp
Thời gian bắt đầu: 01/12/2014
Thời gian kết thúc: 01/12/2016
Kinh phí thực hiện: 430.545.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan