First slide
Tên đề tài: Đánh giá chỉ tiêu kỹ thuật của phương pháp PCR để phát hiện tác nhân gây hại hội chứng AHPND/EMS ở tôm
Tổ chức chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao
Chủ nhiệm nhiệm vụ: Nguyễn Thoại Ân
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu: Đánh giá các chỉ tiêu kỹ thuật của phương pháp P R để phát hiện tác nhân gây hội chứng AHPND/EMS ở tôm nhằm xác định độ ổn định cũng như tính chính xác của quy trình đã được thiết lập
Kết quả thực hiện: Thành phần Mix PCR: 2,5 µl h-Taq buffer 10X, 0,5 µl dNTP 10mM, 2 µl MgCl2 25mM, 0,5 µl Primer AP3-F/R 25µM, 0,25 µl Primer IC (WSSV-IC-143F/145R) 10µM, 0,4 µl h-Taq enzyme, 13,85 µl nuclease free water. Bổ sung 5µl dịch DNA mẫu và thực hiện chương trình 950C trong 15 phút; 40 chu kỳ 950C trong 20 giây; 530C trong 30 giây; 720C trong 30 giây; 720C trong 5 phút. Độ biến thiên nội phản ứng của quy trình PCR EMS/AHPND có %CV là 2,689% và độ biến thiên liên phản ứng là 9,05%. Độ đặc hiệu chẩn đoán và độ nhạy chẩn đoán đều là 100% trên các mẫu khảo sát dương tính và âm tính. Quy trình PCR phát hiện EMS/ HPND có độ ổn định khi thực hiện với 3 dòng máy PCR khác nhau. Các thành phần phản ứng PCR c độ ổn định sau 6 tháng bảo quản ở nhiệt độ -200C
Thời gian bắt đầu: 01/02/2016
Thời gian kết thúc: 01/12/2016
Kinh phí thực hiện: 173.728.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan