First slide
Tên đề tài: Sản xuất thử nghiệm một số cao dược liệu phục vụ công nghiệp dược
Tổ chức chủ trì: Trung tâm NC & SX Dược liệu Miền Trung
Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hạnh; CN. Lê Thị Tuyết Anh
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu: - Hoàn thiện công nghệ sản xuất 6 loại cao sấy phun Diệp hạ châu, Giá ñậu nành, Bạch tật lê, Khổ qua, Xuyên tâm liên và Gừng. - Phân lập các chất đánh dấu cho mỗi loại dược liệu - Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở của 6 lọai cao sấy phun trên. - Xây dựng tiêu chuẩn chất đánh dấu (marker) của 6 lọai cao trên.
Kết quả thực hiện: - Đã xác định nguồn nguyên liệu thực vật bằng vi phẫu và soi bột dược liệu trên cả 6 đối tượng nghiên cứu là Bạch tật lê, Diệp hạ châu, Giá ðậu nành, Khổ qua, Xuyên tâm liên và Gừng - Khảo sát các ñiều kiện chiết xuất quy mô phòng thí nghiệm trên cả 5 ñối tượng nghiên cứu. - Đã phân lập ñược các chất đánh dấu từ Bạch tật lê, Diệp hạ châu, Giá đậu nành, Khổ qua, Xuyên tâm liên như sau: Tribulosin (100 mg), Phyllanthin (100 mg), Hypophyllanthin (100 mg), Niranthin (100 mg), Genistein (100 mg), Charantin (100 mg), Andrographolid (100 mg) - Tất cả các chất tinh khiết phân lập đều được xác định bằng các phương pháp phổ như NMR, IR, MS - Khảo sát các điều kiện chiết xuất quy mô phòng thí nghiệm trên cả 5 đối tượng nghiên cứu là Bạch tật lê, Diệp hạ châu, Giá đậu nành, Khổ qua và Xuy. - Khảo sát các điều kiện: nhiệt độ, tỷ lệ phụ gia, lưu lượng, hàm lượng dịch rắn trong dịch sấy phun… - Kết quả độ tinh khiết của 7 chất đánh dấu - Xác định các tiêu chuẩn: hàm ẩm, độ tan, kích cỡ hạt, hàm lượng kim loại nặng, vi sinh, hàm lượng chất bảo vệ thực vật, hàm lượng chất đánh dấu… - 6 bộ quy trình kiểm nghiệm (định tính, định lượng) cho 6 loại cao dược liệu. - Xác định các tiêu chuẩn: cảm quan, độ tinh sạch, độ tan, điểm nóng chảy
Thời gian bắt đầu: 01/10/2008
Thời gian kết thúc: 01/10/2010
Kinh phí thực hiện: 2.500.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan