First slide
Tên đề tài: Xây dựng hệ thống thông tin địa lý và trang thông tin tác nghiệp để thực hiện việc quản lý và xúc tiến đầu tư tại khu kinh tế Nhơn Hội
Tổ chức chủ trì: Trung tâm Điện toán Truyền số liệu KV3
Chủ nhiệm nhiệm vụ: Lê Mạnh Hùng
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu: - Xây dựng hệ thống thông tin địa lý phụ vụ công tác quản lý tại khu kinh tế Nhơn Hội - Xây dựng trang thông tin phục vụ xúc tiến đầu tư theo hướng một cửa tại khu kinh tế Nhơn Hội - Đào tạo đội ngũ cán bộ có khả năng vận hành,cập nhật CSDL trên hệ thống
Kết quả thực hiện: -Hệ thống thông tin địa lý và trang thông tin điện tử để thực hiện việc quản lý và xúc tiến đầu tư tại khu KT Nhơn Hội đã được chính thức đưa vào sử dụng từ ngày 15/9/2008.
Thời gian bắt đầu: 01/05/2006
Thời gian kết thúc: 01/10/2007
Kinh phí thực hiện: 700.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan