First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng cá ngừ đại dương trong nghề câu tay kết hợp ánh sáng tại Bình Định
Tổ chức chủ trì: Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi Thủy sản
Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS Nguyễn Hữu Hào
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng cá ngừ đại dương trong nghề câu tay kết hợp ánh sáng tại Bình Định
Kết quả thực hiện: -Đề xuất quy trình khai thác và bảo quản sản phẩm cá ngừ đại dương cho nghề câu tay kết hợp với ánh sáng -đánh giá hiệu quả mô hình áp dụng quy trình khai thác và bảo quản cá ngừ đại dương trong nghề câu tay kết hợp ánh sáng tại Bình Định
Thời gian bắt đầu: 01/01/2013
Thời gian kết thúc: 01/07/2014
Kinh phí thực hiện: 512.710.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan