First slide
Tên đề tài: Xây dựng chiến lược phát triển KHCN tỉnh Bình Định đến năm 2020
Tổ chức chủ trì: Viện Chiến lược và Chính sách KHCN
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS Mai Hà
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu: Xây dựng chiến lược phát triển KHCN tỉnh Bình Định đến năm 2020
Kết quả thực hiện:
Thời gian bắt đầu: 01/01/2010
Thời gian kết thúc: 01/12/2010
Kinh phí thực hiện: 393.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan