First slide
Tên đề tài: Xây dựng mô hình sản xuất và ứng dụng chế phẩm nấm Ký sinh trùng Metarhizium SP để quản lý rầy nâu hại lúa
Tổ chức chủ trì: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS Lê Thị Kim Đào
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: Xây dựng mô hình sản xuất và ứng dụng chế phẩm nấm Ký sinh trùng Metarhizium SP để quản lý rầy nâu hại lúa
Kết quả thực hiện: Mô hình sản xuất và ứng dụng chế phẩm nấm Ký sinh trùng Metarhizium SP để quản lý rầy nâu hại lúa
Thời gian bắt đầu: 01/04/2012
Thời gian kết thúc: 01/03/2014
Kinh phí thực hiện: 3.693.132.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan