First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm xây dựng các giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững tại đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Viện Hải dương học Nha Trang
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS Nguyễn Thị Thanh Thủy
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: Nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm xây dựng các giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững tại đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định
Kết quả thực hiện:
Thời gian bắt đầu: 01/08/2008
Thời gian kết thúc: 01/12/2010
Kinh phí thực hiện: 1.970.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan