First slide
Tên đề tài: Đánh giá hiệu quả của thuốc Solimedon 40 (Bidiphar) trong hỗ trợ điều trị một số bệnh ung thư tại BV Thống Nhất
Tổ chức chủ trì: BV Thống nhất TP Hồ Chí Minh
Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGSTS Nguyễn Đức Công
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu: So sánh hiệu quả điều trị giữa thuốc Solimedon 40 (Bidiphar) so với Solumedrol ịn 40mg của hãng Pfizer trong hỗ trợ điều trị một số bệnh ung thư So sánh độ an toàn giữa thuốc Solimedon 40 (Bidiphar) so với Solumedrol ịn 40mg của hãng Pfizer trong hỗ trợ điều trị một số bệnh ung thư
Kết quả thực hiện: So sánh hiệu quả điều trị giữa thuốc Solimedon 40 (Bidiphar) so với Solumedrol ịn 40mg của hãng Pfizer trong hỗ trợ điều trị một số bệnh ung thư So sánh độ an toàn giữa thuốc Solimedon 40 (Bidiphar) so với Solumedrol ịn 40mg của hãng Pfizer trong hỗ trợ điều trị một số bệnh ung thư
Thời gian bắt đầu: 01/09/2013
Thời gian kết thúc: 01/09/2014
Kinh phí thực hiện: 225.070.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan