First slide
Tên đề tài: Tổng hợp biên hội bản đồ địa chất thủy văn tỷ lệ 1/50.000; xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước ngầm; đánh giá hiện trạng khai thác nước ngầm và đề xuất các giải pháp quản lý khai thác sử dụng hợp lý và bền vững tại tỉnh Bình Định.
Tổ chức chủ trì: Liên đoàn Địa chất thủy văn-Địa chất công trình miền Trung.
Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS. Vũ Ngọc Trân
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học tự nhiên
Mục tiêu: Tập hợp toàn bộ số liệu điều tra về nước ngầm hiện có vào một hệ quản trị CSDL trong hệ thống thông tin lưu trữ hiện đại của tỉnh...
Kết quả thực hiện: Việc bố trí khai thác nước ngầm đã không được thực hiện một cách hợp lý, tạo ra nguy cơ khai thác quá mức, dễ dẫn đến cạn kiệt nguồn nước, gây xâm nhập mặn ngày một nghiêm trọng hơn ở các vùng ven biển...
Thời gian bắt đầu: 01/04/2006
Thời gian kết thúc: 01/04/2007
Kinh phí thực hiện: 215.600.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan