First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Trung tâm Phân tích&Kiểm nghiệm Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS Nguyễn Hữu Hà
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu: -Đánh giá về tình hình an toàn bức xạ, hạt nhân và các mối nguy cơ tiềm tàng trong việc sử dụng các nguồn bức xạ trên địa bàn tỉnh -Xây dựng o3 kịch bản và quy trình tương ứng điển hình về ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân có khả năng xảy ra trên địa bàn tỉnh, xây dựng quy chế phối hợp giữa các ngành, các cấp nhằm thiết lập khả năng ứng phó kịp thời...
Kết quả thực hiện: -Điều tra khảo sát, đánh giá về tình hình ứng dụng bức xạ, hạt nhân và các mối nguy cơ tiềm tàng trong việc sử dụng các nguồn bức xạ trên địa bàn tỉnh -Xây dựng o3 kịch bản và quy trình tương ứng điển hình về ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân có khả năng xảy ra trên địa bàn tỉnh, xây dựng quy chế phối hợp giữa các ngành, các cấp nhằm thiết lập khả năng ứng phó kịp thời...
Thời gian bắt đầu: 01/09/2015
Thời gian kết thúc: 01/12/2016
Kinh phí thực hiện: 687.440.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan