First slide
Tên đề tài: Xây dựng mô hình xử lý rác thải tập trung, rác thải sinh hoạt và chăn nuôi tại xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Liên hiệp các Hội KHKT Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: BSCKII Nguyễn Thị Thanh Bình
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu: Xây dựng mô hình xử lý rác thải tập trung, rác thải sinh hoạt và chăn nuôi tại xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định
Kết quả thực hiện: Xây dựng mô hình xử lý rác thải tập trung, rác thải sinh hoạt và chăn nuôi tại xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định bằng chế phẩm vi sinh AT-YTB và đánh giá hiệu quả xử lý
Thời gian bắt đầu: 01/12/2014
Thời gian kết thúc: 01/12/2016
Kinh phí thực hiện: 648.330.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan