First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu tình hình nhiễm Colibacillosis do vi khuẩn E.coli trên vịt tại Bình Định và đề xuất biện pháp phòng trị
Tổ chức chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS Huỳnh Ngọc Diệp
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: Nghiên cứu tình hình nhiễm Colibacillosis do vi khuẩn E.coli trên vịt tại Bình Định và đề xuất biện pháp phòng trị
Kết quả thực hiện: Đánh giá thực trạng nhiễm Colibacillosis do vi khuẩn E.coli trên vịt tại Bình Định và đề xuất biện pháp phòng trị
Thời gian bắt đầu: 01/10/2015
Thời gian kết thúc: 01/10/2016
Kinh phí thực hiện: 290.220.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan