First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu biến đổi hô hấp, huyết động và biến chứng trong gây mê hồi sức và tuần hoàn ngoài cơ thể ở bệnh nhân phẫu thuật tim hở tại BV Đa khoa tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: BV Đa khoa tỉnh Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: Ths Nguyễn Thành
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu: -Đánh giá sự biến đổi hô hấp, huyết động và biến chứng trong gây mê hồi sức và tuần hoàn ngoài cơ thể ở bệnh nhân phẫu thuật tim hở tại BV Đa khoa tỉnh Bình Định
Kết quả thực hiện: -Đánh giá sự biến đổi hô hấp, huyết động trong quá trình gây mê hồi sức và tuần hoàn ngoài cơ thể ở bệnh nhân phẩu thuât tim hở - Mô tả và kết quả xử lý biến chứng trong gây mê hồi sức và tuần hoàn ngoài cơ thể ở bệnh nhân phẩu thuật tim hở.
Thời gian bắt đầu: 01/05/2013
Thời gian kết thúc: 01/04/2015
Kinh phí thực hiện: 153.700.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan