First slide
Tên đề tài: Đánh giá kết quả điều trị và quản lý bệnh nhân tăng huyết áp có yếu tố nguy cơ tim mạch tại BV ĐKKV Bồng Sơn
Tổ chức chủ trì: BV Đa khoa KV Bồng Sơn
Chủ nhiệm nhiệm vụ: BSCK2 Phan Long Nhơn
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu: Khảo sát các yếu tố nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân tăng huyết áp và đánh giá kết quả điều trị và quản lý bênh nhân tăng huyết áp có nguy cơ tim mạch tại BV ĐKKV Bồng Sơn
Kết quả thực hiện: Khảo sát các yếu tố nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân tăng huyết áp và đánh giá kết quả điều trị và quản lý bênh nhân tăng huyết áp có nguy cơ tim mạch tại BV ĐKKV Bồng Sơn
Thời gian bắt đầu: 01/05/2012
Thời gian kết thúc: 01/05/2014
Kinh phí thực hiện: 156.750.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan