First slide
Tên đề tài: Giải pháp phát triển dịch vụ Logistics tại Bình Định giải đoạn 2016-2020 tầm nhìn 2030
Tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu phát triển KT-XH Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: Ths Mai Kông Ngọc Quyên
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nhân văn
Mục tiêu: Đánh giá thực tràng và đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ Logistics tại Bình Định giải đoạn 2016-2020 tầm nhìn 2030
Kết quả thực hiện: -Kết quả nghiên cứu khung lý thuyết, thu thập tài liệu, kinh nghiệm một số địa phương -Kết quả thực trạng cung cấp, sử dụng dịch vụ và đề xuất phát triển Logistics tại Bình Định giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn 2030
Thời gian bắt đầu: 01/12/2015
Thời gian kết thúc: 01/12/2016
Kinh phí thực hiện: 331.100.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan