First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm tăng khả năng tiếp cận và sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh cho người dân tại Bình Định
Tổ chức chủ trì: Liên hiệp các Hội KHKT Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: Ths Nguyễn Thị Như Tú
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu: Mô tả thực trạng khả năng tiếp cận, dịch vụ khám chữa bệnh của người dân tại các tuyến ý tế và xác định những yếu tố liên quan đến việc tiếp cận, sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh của người dân tỉnh Bình Định năm 2015
Kết quả thực hiện: Mô tả thực trạng khả năng tiếp cận, dịch vụ khám chữa bệnh của người dân tại các tuyến ý tế và xác định những yếu tố liên quan đến việc tiếp cận, sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh của người dân tỉnh Bình Định Đề xuất các giải pháp nhằm tăng khả năng tiếp cận và sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh của người dân tại tỉnh Bình Định
Thời gian bắt đầu: 01/11/2015
Thời gian kết thúc: 01/05/2017
Kinh phí thực hiện: 263.715.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan