First slide
Tên đề tài: Đánh giá kết quả thăm dò chức năng Nút xoang, Nút nhĩ thất và cắt cơn nhịp nhanh trên thất bằng máy kích nhĩ qua thực quản.
Tổ chức chủ trì: BV Đa khoa tỉnh Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: BSCKII Phan Nam Hùng
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu: Đánh giá kết quả thăm dò chức năng Nút xoang, Nút nhĩ thất và cắt cơn nhịp nhanh trên thất bằng máy kích nhĩ qua thực quản.
Kết quả thực hiện: - Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân suy nút xoang, nút nhĩ thất và nhịp nhanh kịch phát trên thất - Đánh giá kết quả thăm dò chức năng nút xoang, nút nhĩ thất bằng máy kích nhĩ qua thực quản
Thời gian bắt đầu: 01/07/2014
Thời gian kết thúc: 01/07/2016
Kinh phí thực hiện: 238.600.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan