First slide
Tên đề tài: Bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học vùng đầm phá ven biển thông qua xây dựng mô hình quản lý và sử dụng khôn khéo vùng đất ngập nước tại đầm Thị Nại và đầm Trà Ổ, tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Hiệp hội Thủy sản Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS Trần Văn Lang
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học tự nhiên
Mục tiêu: Góp phần bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học vùng đầm phá ven biển thông qua xây dựng mô hình quản lý và sử dụng khôn khéo vùng đất ngập nước tại đầm Thị Nại và đầm Trà Ổ, tỉnh Bình Định
Kết quả thực hiện: Góp phần tăng cường hiệu quả quản lý 2 đầm Thị Nại và đầm Trà Ổ, nhằm thúc đẩy phát triển bền vững nghề cá và tăng cường năng lực thích ứng với những thay đổi và tác động bất lợi của quá trình đô thị hóa và phát triển của địa phương đối với môi trường và tài nguyên đầm phá.
Thời gian bắt đầu: 01/04/2009
Thời gian kết thúc: 01/03/2011
Kinh phí thực hiện: 236.500.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan