First slide
Tên đề tài: Xây dựng cơ sở nuôi cây mô để nhân giống để nhân giống cây trồng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp tại Bình Định
Tổ chức chủ trì: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS Nguyễn Hữu Phúc
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: Xây dựng cơ sở nuôi cây mô để nhân giống để nhân giống cây trồng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp tại Bình Định
Kết quả thực hiện: Cơ sở nuôi cấy mô nhân giống cây trồng có qui mô 400.000-600.000 cây/năm và nhà lưới ươm nuôi cây con giống với diện tích 2.000m2
Thời gian bắt đầu: 01/08/2002
Thời gian kết thúc: 01/08/2003
Kinh phí thực hiện: 920.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan