First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu khả năng thích nghi, sức sản xuất của lợn rừng và con lai F1 giữa lơn đực rừng với lợn nái cỏ miền núi tại Bình Định
Tổ chức chủ trì: Trung tâm Giống vật nuôi Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS Trần Văn Hạnh
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: Nghiên cứu khả năng thích nghi, sức sản xuất của lợn rừng và con lai F1 giữa lơn đực rừng với lợn nái cỏ miền núi tại Bình Định
Kết quả thực hiện: -Đặc điểm ngoại hình, khả năng sinh trưởng, phát triển, phát dục và sinh sản của lợn thuần, lợn rừng laiF1, lợn cỏ miền núi Mô hình thực nghiệm chăn nuôi lợn rừng thuần và lợn rừng lai F1
Thời gian bắt đầu: 01/03/2009
Thời gian kết thúc: 01/03/2012
Kinh phí thực hiện: 644.328.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan