First slide
Tên đề tài: Đánh giá hiệu quả giảm đau của Ketamine liều thấp trong dự phòng đau sau mổ tầng trên ổ bụng
Tổ chức chủ trì: BV Đa khoa tỉnh Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: BSCK2 Nguyễn Văn Huấn
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả giảm đau của Ketamine liều thấp trong dự phòng đau sau mổ tầng trên ổ bụng
Kết quả thực hiện: Đánh giá hiệu quả giảm đau của Ketamine liều thấp trong dự phòng đau sau mổ tầng trên ổ bụng Đánh giá tác dụng không mông muốn của Ketamine liều thấp trong giảm đau sau mổ tầng trên ổ bụng
Thời gian bắt đầu: 01/05/2013
Thời gian kết thúc: 01/12/2014
Kinh phí thực hiện: 149.200.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan