First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Sở Thông tin&Truyền thông tỉnh Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS Trần Kim Kha
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu: Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định
Kết quả thực hiện: -Đánh giá thực trạng công tác đảm bảo an toàn thông tin trong các cơ quan nhà nước -Đề xuất các giải pháp góp phần đảm bào an toàn thông tin trong các cơ quan nhà nước tại Bình Định
Thời gian bắt đầu: 01/12/2013
Thời gian kết thúc: 01/12/2014
Kinh phí thực hiện: 527.590.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan