First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sinh sản nhân tạo, ương và nuôi thương phẩm cá trê lai tại Bình Định
Tổ chức chủ trì: Trung tâm Giống thủy sản Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS Lê Trung Vĩnh
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sinh sản nhân tạo, ương và nuôi thương phẩm cá trê lai tại Bình Định
Kết quả thực hiện: -Kết quả triển khai thực nghiệm và hoàn thiện quy trình sinh sản nhân tạo cá Trê lai bằng phương pháp khử dính tại Bình Định
Thời gian bắt đầu: 01/07/2012
Thời gian kết thúc: 01/09/2013
Kinh phí thực hiện: 299.300.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan