First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu thực trạng, nguyên nhân và đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm ngăn chặn nạn tự tử trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Bình Định
Tổ chức chủ trì: Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: CN. Nguyễn Đình Thanh
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nhân văn
Mục tiêu: Nghiên cứu thực trạng, nguyên nhân và đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm ngăn chặn nạn tự tử trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Bình Định
Kết quả thực hiện: Nghiên cứu đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm ngăn chặn nạn tự tử trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Bình Định
Thời gian bắt đầu: 01/05/2012
Thời gian kết thúc: 01/10/2013
Kinh phí thực hiện: 347.808.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan