First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu chọn lọc và phát triển các giống lúa cao sản chất lượng cao phục vụi sản xuất lương thực hàng hóa của tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam trung bộ
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS Lại Đình Hòe
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: Xác định được 2-3 giống lúa cao sản chất lượng cao (thuộc nhóm trung ngày và dài ngày, thích hợp với điều kiện sản xuất ở tỉnh Bình Định
Kết quả thực hiện: - Nhóm giống lúa dài ngày tham gia khảo nghiệm có BM9962, BM202 thích hợp với điều kiện sản xuất trong vụ Đông Xuân và vụ Thu. Giống lúa BM202 thích hợp vụ Đông Xuân. - Nhóm giống lúa trung ngày tham gia khảo nghiệm có giống DB6 và KD đột biến thích hợp cho cả trong vụ Đông Xuân và vụ Thu. -
Thời gian bắt đầu: 01/01/2005
Thời gian kết thúc: 01/06/2007
Kinh phí thực hiện: 274.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan