First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng sắn rải vụ thâm canh trên các chân đất thích hợp để phát triển vùng sắn nguyên liệu bền vững tại Bình Định
Tổ chức chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS Hồ Ngọc Hùng
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng sắn rải vụ thâm canh trên các chân đất thích hợp để phát triển vùng sắn nguyên liệu bền vững tại Bình Định
Kết quả thực hiện: -Kết quả điều tra thực trạng, đánh giá tiềm năng đất đai, thực trạng phát triển trồng sắn rải vụ tại 08 huyện và kết quả xây dựng mô hình trồng sắn rải vụ thâm canh trên chân đất phù hợp và đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của mô hình
Thời gian bắt đầu: 01/05/2010
Thời gian kết thúc: 01/05/2012
Kinh phí thực hiện: 327.260.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan