First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng chế phẩm vi sinh Trichoderma sp phòng ngừa bệnh thối cổ rẽ trên cây lạc, cây họ cà và nấm ký sinh Metarhizium sp để quản lý rầy nâu hại lúa ở Bình Định
Tổ chức chủ trì: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: CN Huỳnh Xuân Trường
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: Nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng chế phẩm vi sinh Trichoderma sp phòng ngừa bệnh thối cổ rẽ trên cây lạc, cây họ cà và nấm ký sinh Metarhizium sp để quản lý rầy nâu hại lúa ở Bình Định
Kết quả thực hiện: - Kết quả nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng chế phẩm vi sinh Trichoderma sp -Kết quả tiếp nhận công nghệ, xây dựng mô hình và chuyển giao kỹ thuật sản xuất chế phẩm Metarhizium sp ở quy mô nông hộ
Thời gian bắt đầu: 01/10/2010
Thời gian kết thúc: 01/10/2012
Kinh phí thực hiện: 394.200.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan