First slide
Tên đề tài: Xây dựng mô hinh chuyển đổi sản xuất lúa kém hiệu quả sang sản xuất lạc thu đông nhằm thích ứng với hạn hán và bão lũ tại xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Hội KHKT Bảo vệ Thực Vật
Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS Phạm Duy Thành
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: Góp phần giảm thiểu rủi ro do bão lũ và tăng cường thích ứng với hạn hán trong sản xuất nông nghiệp tại xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
Kết quả thực hiện: -Đã xây dựng mô hình qua 4 vụ sản xuất 2 vụ lạc thương phẩm và 2 vụ lạc giống, quy mô 30ha/2 năm
Thời gian bắt đầu: 01/08/2010
Thời gian kết thúc: 01/03/2013
Kinh phí thực hiện: 217.925.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan