First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu thực nghiệm sinh sản nhân tạo, ương và nuôi thương phẩm lươn đồng (Monopterus, Zuiew) tại Bình Định
Tổ chức chủ trì: Trung tâm Giống thủy sản Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS Nguyễn Thế Vũ
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: Nghiên cứu thực nghiệm sinh sản nhân tạo, ương và nuôi thương phẩm lươn đồng (Monopterus, Zuiew) tại Bình Định
Kết quả thực hiện: Nghiên cứu sinh sản lươn đồng, từ lươn bột lên lươn giống và nuôi thương phẩm Đánh giá hiệu quả kinh tế
Thời gian bắt đầu: 01/06/2014
Thời gian kết thúc: 01/06/2016
Kinh phí thực hiện: 600.250.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan