First slide
Tên đề tài: Xây dựng mô hình sản xuất cây mai vàng chất lượng cao theo hướng chuyên canh, hàng hóa tại tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS Lê Thị Kim Đào
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: Xây dựng mô hình sản xuất cây mai vàng chất lượng cao theo hướng chuyên canh, hàng hóa tại tỉnh Bình Định
Kết quả thực hiện: Xây dựng mô hình sản xuất cây mai vàng chất lượng cao theo hướng chuyên canh, hàng hóa tại tỉnh Bình Định
Thời gian bắt đầu: 01/01/2010
Thời gian kết thúc: 01/12/2011
Kinh phí thực hiện: 4.278.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan